Niepubliczne Przedszkole BĄBELKI
Menu
Strona głowna  /  Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka plików cookies

 

Celem Polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności opiekuńczo – edukacyjnej oraz podmiotem zarządzającym stroną internetową jest Niepubliczny Żłobek „Bąbelki” Paulina Borowska, Anna Kozaczek Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Kossaka 9, 55-200 Oława, NIP: 912-191-1633; REGON: 364817756 (dalej: „My”, „Nas” lub „Administrator”).

Jaki zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Pochodzenie danych

Zakres danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Karta zgłoszenia dziecka

dane identyfikacyjne dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania), dane rodziców/prawnych opiekunów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, telefon komórkowy kontaktowy, adres e-mail) informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych, preferencji

 • rozpatrzenia zgłoszenia o przyjęcie dziecka do żłobka, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem
 • szybki kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi w nagłych okolicznościach
 • Prawidłowa realizacja umowy o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem

 

 • Ustawa prawo Oświaty
 • Rozporządzenie MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r.
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Umowa

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres do korespondencji, adres e-mail, imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, nr PESEL

Zawarcie umowy i realizacja umowy o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Karta informacyjna

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych, preferencji

Prawidłowa realizacja umowy o świadczenie usługi opieki nad dzieckiem

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Umożliwienie odbioru dziecka

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz publikację prac

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer i seria dowodu osobistego, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka

Promocja żłobka

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Imię i nazwisko, adres e-mail

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przekazywane tylko:

 - instytucjom upoważnionym, tj. Urzędowi Skarbowemu, Urzędowi Miasta Oława, Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, Policji, Sądom

- osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom firm realizujących zajęcia dodatkowe.

- innym podmiotom tj. ubezpieczycielom.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

 

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dokładamy starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Czy Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

 

Państwa dane osobowe nie są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać informacje, które nam Państwo udostępnią, tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celu, w którym nam je Państwo przekazli, lub w zakresie niezbędnym do ochrony przez żłobek praw lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka, a jeżeli ma to miejsce, macie Państwo prawo:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Macie Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Macie Państwo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo żądać, abyśmy je usunęli. Macie Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionują  Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych;
 2. gdy przetwarzanie Państwa danych (danych osobowych Państwa dziecka) jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe dotyczące Państwa, które nam Państwo dostarczyli na podstawie Państwa zgody. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możecie Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

Powyższe prawa przysługują wszystkim osobom, których dane przetwarzamy.

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej (serwisu) www.babelki.eprzedszkola.pl.


Czym są pliki cookies?

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa indywidualnych preferencji. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

W jakim celu wykorzystanie są pliki cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystacie Państwo ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem Państwa personalnej identyfikacji.


Jak mogą Państwo usunąć pliki cookies?

Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmian ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki stosowania plików cookies. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zlobek.babelki@gmail.com.

Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-04